Els grups municipals sotasignats volem expressar el nostre desacord amb les situacions produïdes pel tracte despectiu que, en especial de l’Alcaldessa com a Presidenta del Ple Municipal, però també d’altres membres del govern municipal, han repetit en diferents plens municipals.

Els regidors i regidores de l’oposició hem patit faltes de respecte immerescudes com a persones i com a representants de part del poble de Santa Coloma. Entenem la divergència política i la diferencia d’opinions, però de cap manera podem permetre la falta de respecte per fer prevaler una idea o una acció política, i menys si ve de la Presidenta del ple municipal, màxim òrgan de representació democràtica de la ciutat.

El mateix Ajuntament està promovent un CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN PER A CÀRRECS ELECTES I DIRECTIUS PÚBLICS que entre els seus valors ètics i principis de bon govern diu a l’apartat 4.1.5. sobre el “respecte” el següent: “Els càrrecs electes i el personal directiu i/o eventual d’aquest Ajuntament han de tractar a la ciutadania, al personal al servei de l’administració, a la resta de càrrecs electes o al personal directiu amb la cortesia, el respecte i la dignitat que tota persona mereix. Han d’abstenir-se, per tant, de dur a terme conductes que contravinguin aquesta actuació i que comporten l’ús de termes despectius o de pràctiques de discriminació de qualsevol tipus…”.

I a les seves normes de conducta ètica i normes d’actuació, a l’apartat 5.1.5. el següent:

a) El respecte cap a l’altre és la base de la convivència.

b) Els càrrecs electes i el personal directiu i/o eventual de l’Ajuntament fomentaran a través de la seva conducta personal l’enfortiment d’una societat en la qual prevalgui plenament la convivència, la solidaritat i la tolerància, impulsant el respecte mutu, el pluralisme i la solidaritat entre els pobles.

c) Així mateix, les seves relacions institucionals i personals, ja sigui amb altres càrrecs públics, membres de l’oposició, empleats/ades públics/iques o ciutadans/es, estaran marcades per la idea de respecte, evitant en tot moment qualsevol treball que pugui ésser desconsiderat cap a l’altra persona o incorri en la desqualificació o l’insult. En particular, tindran una conducta respectuosa amb la ciutadania i les persones que representen altres organitzacions i, especialment, evitaran qualsevol tipus de discriminació.”

Amb tot això, volem posar de manifest que no estem disposats i disposades a patir desconsideracions, desqualificacions personals o fins i tot insults, perquè ningú mereix aquest tracte, perquè som capaços de resoldre les nostres diferencies amb principis democràtics, perquè som responsables d’una manera de fer política que afavoreixi la convivència i doni exemple d’una Santa Coloma diversa, respectuosa i compromesa amb la dignitat de les persones.

Així mateix, els diferents grups de l’oposició comuniquem que a partir d’ara donarem resposta pública adequada, sense caure en desqualificacions, a les possibles faltes de respecte que es produeixin per part del govern municipal i de la seva Presidenta.

 

Signen els grups de l’oposició: CIUTADANS, SOM GRAMENET i ICV-EUiA